Privacybeleid
Algemeen
We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.
Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (privé en business) klanten in relatie tot onze diensten.
 
-Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?
A. De persoonsgegevens die je met ons deelt.
We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk of e-mail stuurt, je inschrijft voor de newsletter
 
B. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen.
Wij wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten.
 
C. Categorieën persoonsgegevens.
Wij onderscheiden in onze systemen gebruikersgegevens:
Wij onderscheiden de persoonsgegevens die je als gebruiker van onze producten en diensten kunnen identificeren (bijvoorbeeld je naam, adres, telefoon, e-mailadres, BTW nummer.
Je hebt het recht om op ieder ogenblik van Reclips te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen.
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.
Je recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)
Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:
 
D. Praktisch.
Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? 
Alleen per email, met  u naam, adres en emailadres  en met als communicatie " Verwijdering persoongegevens"
U zal dan een bevestiging antwoord van de verwijdering van u gegevens krijgen.
 
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

ALGEMENE VEKRKOOPSVOORWAARDEN

 

- Iedere bestelling betekent aanvaarding vanwege de klant van de hierna volgende verkoopsvoorwaarden en verzaking aan zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden.

- Alle goederen zijn na te zien bij levering. De koper verklaart zich akkoord met de kwaliteit en kwantiteit van de goederen door het in ontvangst nemen van de leveringsbon.

- Alle klachten aangaande levering en goederen moeten ons binnen drie (3) dagen na levering per aangetekend schrijven gedaan

worden.

- In België zijn onze prijzen, behoudens strijdige vermelding, inclusief  BTW.

- Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

- Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen als definitief aanvaard aanzien.

- Al onze facturen zijn betaalbaar te Antwerpen binnen de 14 dagen na factuurdatum.

- Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van de verkoper. Bij terugname van goederen zal een vergoeding van twintig procent (20%) voor de administratieve en allerlei andere kosten verschuldigd zijn met een maximumbedrag van vijftig euro (50 e).

- In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

- Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftien procent (15 %) van het verschuldigde bedrag met een minimum van vijftig euro (50 e). Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest voort gelijk aan één komma vijf procent ( 1,5 %) per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 

- Chaque commande est sujette à ces conditions générales à l'exclusion des conditions du client.

- Toutes les marchandises sont à contrôler à la livraison. L'acheteur marque son accord avec la qualité et la quantité des marchandises par le fait d'accepter notre bon de livraison.

- Des réclamations concernant la livraison et les marchandises doivent nous parvenir par une lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la date de livraison.

- En Belgique, nos prix sont mentionnés TVA incluse sauf mention contraire.

- Nous avons le droit d'ajuster nos prix même après la réalisation de notre accord si des changements interviennent dans les prix de l'énergie, des matières premières, des salaires ou dans tout autre composante de notre prix coûtant.

- Des réclamations concernant nos factures doivent nous parvenir par écrit dans les huit (8) jours après la date de facturation. Après ce délai et sans une réclamation par écrit, toutes les conditions générales et particulières mentionnées dans la facture sont considérées comme être acceptées.

- Toutes nos factures sont payables à Antwerpen dans un délai de quinze jours après la date de facture.

- Aucun retour des marchandises ne sera accepté sans accord préalable du vendeur. Dan ce cas une indemnité de vingt (20 %) pour-cent sera due pour des frais d'administration et au minimum  cinquante (50) euros.

- Tout litige est exclusivement de la compétence des tribunaux d'Antwerpen.

- En cas de non-paiement du montant intégral à l'échéance, le montant de la facture sera augmenté de droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire égale à quinze (15 %) pour-cent du solde dû, avec un minimum de cinquante (50) euros. Le montant augmenté produit un intérêt de un virgule cinq (1,5 %) pour-cent par mois et ce de plein droit et sans mise en demeure. Chaque mois commencé est considéré comme révolu.